Konferencja Rewitalizacja w małych miastach

Rejestracja trwa do 26 maja

Ministerstwo Rozwoju zaprasza w dniach 5-7 czerwca br. do Mierzęcina k. Dobiegniewa na konferencję pt. Rewitalizacja w małych miastach skierowaną w sposób szczególny do miast małych i średnich. Rewitalizacja stanowi szansę na rozwój dla miast i małych miejscowości. Jednocześnie zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego.

Nasza konferencja wpisuje się także w pakiet działań na rzecz wsparcia gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa służący realizacji celów polityki regionalnej wynikającej ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wsparcie obejmuje m.in. regulacje prawne (ustawa o rewitalizacji), dotacje na przygotowanie i aktualizację programów rewitalizacji, Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, publikacje, warsztaty i konferencje poświęcone rewitalizacji oraz wsparcie 23 miast w działaniach modelowych i pilotażowych w zakresie wyzwań rewitalizacyjnych. Wszystkie z wymienionych działań mają umożliwić przezwyciężenie dotychczasowych barier i ograniczeń w działaniach miast na obszarach wymagających odnowy.

Prowadzone do tej pory przez gminy w Polsce działania nazywane rewitalizacją spotykały się nierzadko z krytyką, która wskazywała, że przyczyniają się one jedynie do uporządkowania przestrzeni.

Konferencja Rewitalizacja w małych miastach wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. W jej trakcie omówione zostaną:

  • zagadnienia związane z monitorowaniem zjawisk kryzysowych w mieście od etapu diagnozy gminy, poprzez diagnozę pogłębioną obszaru rewitalizacji do budowy systemu monitorowania realizacji programu rewitalizacji;
  • zarządzanie rewitalizacją w mieście jako proces wewnątrz i na zewnątrz urzędu, mający kluczowe znaczenie dla integrowania działań różnych podmiotów i zapewnienia realnego udziału mieszkańców w prowadzonych działaniach oraz kwestie związane z zapewnieniem komplementarności i integralności działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
  • pierwsze wnioski z półtorarocznego funkcjonowania ustawy o rewitalizacji oraz powiązania procesów rewitalizacyjnych z odnową obszarów wiejskich.

We wszystkim aspektach szczególna uwaga zostanie zwrócona na miasta małe i średnie oraz gminy miejsko-wiejskie. Szczegółowy program znajdziecie Państwo poniżej.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport między stacją PKP Krzyż oraz PKP Dobiegniew a hotelem, wyżywienie oraz noclegi podczas konferencji.

Zapraszamy do rejestrowania się przedstawicieli małych i średnich ośrodków miejskich i miejsko-wiejskich.

Do zobaczenia na początku czerwca w jednej z najmniejszych Polskich gmin miejsko-wiejskich – Dobiegniewie.

PROGRAM WYDARZENIA

DZIEŃ 1

5 czerwca 2017 r.

20:00

Kolacja

20:00 -

Restauracja hotelu Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort

DZIEŃ 2

6 czerwca 2017 r.

09:30

Rozpoczęcie konferencji

09:30 - 10:00

Wystąpienie Pana Leszka Stefana Walocha Burmistrza Dobiegniewa oraz Ministra Pawła Chorążego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju

10:00

Specyfika małych miast w rewitalizacji

10:00 - 10:10

Przemysław Derwich – Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju

10:10

Inicjatywy Ministerstwa Rozwoju w zakresie małych i średnich miast

10:10 - 10:30

Daniel Baliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

BLOK I: MONITOROWANIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH

-

10:30

Półtora roku doświadczeń w stosowaniu ustawy o rewitalizacji: diagnoza, delimitacja i GPR

10:30 - 11:00

Michał Leszczyński – Departament Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

11:00

Przerwa*

11:00 - 11:30

11:30

Dwie równoległe sesje:

11:30 - 12:30

SEMINARIUM 1: Diagnozowanie zjawisk kryzysowych

Diagnoza gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, cel diagnozy, etapy i sposób diagnozowania, dobór wskaźników, poziom szczegółowości i efekty diagnozy.
Aleksandra Kułaczkowska – Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju

 

SEMINARIUM 2: Monitorowanie programu rewitalizacji

Dobór i opracowanie wskaźników, mechanizmy gromadzenia i agregacji danych, organizacja systemu monitorowania i ewaluacji działań rewitalizacyjnych (po co, jak i jak często monitorować, bieżąca obserwacja zachodzących zmian i reagowanie na zmiany, jaki obszar monitorować)
Paulina Sikorska – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

12:30

Obiad*

12:30 - 13:30

BLOK II: ZARZĄDZANIE PROCESEM REWITALIZACJI

-

13:30

Zarządzanie procesem rewitalizacji

13:30 - 14:00

Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

14:00

Dwie równoległe sesje

14:00 - 15:00

SEMINARIUM 3: System zarzadzania procesem rewitalizacji w mieście

Struktury zarządcze, rola i odpowiedzialność operatora lub zespołu ds. rewitalizacji, podział zadań i współpraca z komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy, z Radą Miejską, z instytucjami, NGO, Radą Osiedla, mieszkańcami

Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

 

SEMINARIUM 4: Koordynacja procesu rewitalizacji w mieście

Współpraca urzędu miasta z interesariuszami, w tym z Komitetem Rewitalizacji, rola Komitetu Rewitalizacji, komunikacja urzędu z interesariuszami, sposób angażowania interesariuszy w działania rewitalizacyjne

Aneta Nasternak-Kmieć, Kamil Stanos – Urząd Miasta Starachowice

15:00

Przerwa*

15:00 - 15:30

BLOK III: INTEGROWANIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

-

15:30

Kompleksowe podejście do rewitalizacji – miasta duże, małe, gminy wiejskie

15:30 - 16:00

Andrzej Brzozowy, Rajmund Ryś – Eksperci w zakresie rewitalizacji

16:00

Dwie równoległe sesje

16:00 - 17:00

SEMINARIUM 5: Integrowanie przedsięwzięć w rewitalizacji

Możliwości i ograniczenia w integrowaniu działań i projektów, elastyczność programu rewitalizacji, rola urzędników i interesariuszy

Rajmund Ryś – Ekspert w zakresie rewitalizacji

 

SEMINARIUM 6: Rewitalizacja w małym mieście a odnowa wsi

Doświadczenia, różnice, źródła wiedzy, źródła finansowania, kierunki myślenia
o ujednoliceniu/dostosowaniu zasad finansowania

Andrzej Brzozowy – Ekspert w zakresie rewitalizacji

19:00

Kolacja

19:00 -

Kolacja – restauracja hotelu Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort

* PRZERWY – Prezentacja materiałów edukacyjnych

-

W czasie przerw kawowych i obiadowej dostępne będą stoiska, na których prezentowane będą działania edukacyjne w rewitalizacji:

  • materiały edukacyjne opracowanych przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji przy współpracy z Miastem Poznań i Politechniką Poznańską w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego „Wspólna nie znaczy niczyja”;
  • materiały edukacyjne opracowane przez Miasto Łódź w ramach działań pilotażowych

 

Moderator konferencji: Piotr Wołkowiński

DZIEŃ 3

7 czerwca 2017 r.

09:00

Wymeldowanie z hotelu oraz przejazd do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

09:00 - 10:30

10:30

Wizyta studyjna

10:30 - 12:20

Spacer po obszarze rewitalizacji w Dobiegniewie
Program:

10:30 – Zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie ul. Dembowskiego 2

10:40-12:00 – Spacer po obszarze rewitalizacji w dwóch grupach

12:00-12:20 – Zakończenie spaceru w Zespole Szkół w Dobiegniewie ul. Poznańska 5

12:20

Prezentacja projektu edukacyjno-kulturalnego „Wspólna nie znaczy niczyja”

12:20 - 12:40

Zrealizowanego przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji przy współpracy z Miastem Poznań i Politechniką Poznańską
dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak oraz dr inż. arch. Dominika Pazder – Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

13:00

Obiad

13:00 - 14:00

Restauracja hotelu Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort